تیم نرم افزاری پایگاه سایبری استان خوزستان

محلی عمومی برای انتقال دانش برنامه نویسی

تیم نرم افزاری پایگاه سایبری استان خوزستان

محلی عمومی برای انتقال دانش برنامه نویسی

تیم نرم افزاری پایگاه سایبری استان خوزستان کانال رسمی تلگرام پایگاه سایبری استان خوزستان

جهت بیان هرگونه سوال و یا دیدگاه می توانید از کاربری تلگرام زیر استفاده نمایید
Telegram: @saiber89

آپ پیسی نام گروه نرم افزاری ماست که قصد داریم در خدمت جامعه خود با رویکرد انتقال دانش برنامه نویسی و رفع مشکلات شما در ضمینه های برنامه نویسی باشیم ./

آخرین نظرات
نویسندگان

آموزش کامل دستورات ترمینال لینوکس 7

دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۳:۴۸ ب.ظ | افسر سایبری | ۱ نظر

دیسک سخت

نمایش لیست پارتیشن ها با استفاده از دستور df در لینوکس
با استفاده از دستور df میتوانید لیست تمام پارتیشن ها و فایل سیستم ها را مشاهده کنید.
کد PHP:
root@linux-zone:~# df
Filesystem                                  1K-blocks      Used  Available Use% Mounted on
/dev/sda1                                    51606140   5365808   43618892  11% /
tmpfs                                         5064920         0    5064920   0% /dev/shm
192.168.100.20
:/mnt/habili_pool/FreeNAS_habili/   49284800    165376   49119424   1% /FreeNAS
192.168.100.50
:/share/NAS_Voice_Record/     2113646528 245640000 1868006528  12% /NAS_Storage
root
@linux-zone:~
آپشن -h باعث میشود که سایز پارتیشن ها را به صورت human (به شکلی که برای انسان قابل فهم باشد) نمایش داده میشود.
کد PHP:
root@linux-zone:~# df -h
Filesystem                                  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1                                    50G  5.2G   42G  11% /
tmpfs                                       4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
192.168.100.20
:/mnt/habili_pool/FreeNAS_habili/   48G  162M   47G   1% /FreeNAS
192.168.100.50
:/share/NAS_Voice_Record/      2.0T  235G  1.8T  12% /NAS_Storage
root
@linux-zone:~
توصیه میشود مقاله کامل دستور df در لینوکس را مطالعه کنید :
http://linux-zone.org/forums/thread2193.html


نحوه پیدا کردن فایل های حجیم با استفاده از دستور du و دستور find در لینوکس
برای پیدا کردن فایل های بالای 50 مگابایتی در دایرکتوری / از دستور find در لینوکس استفاده میکنیم.
کد PHP:
# find / -size +50M 

برای پیدا کردن فایل ها و پوشه های حجیم / بزرگ در لینوکس میتوانید از دستور du استفاده کنید :
کد PHP:
root@linux-zone:~# du -hs * | sort -rh | head -5
ducannot access ‘proc/3073/task/3073/fd/3’No such file or directory
du
cannot access ‘proc/3073/task/3073/fdinfo/3’No such file or directory
du
cannot access ‘proc/3073/fd/3’No such file or directory
du
cannot access ‘proc/3073/fdinfo/3’No such file or directory
3.6G    usr
1.5G    
var
205M    lib
39M     boot
12M     bin
root
@linux-zone:~
توصیه میشود مقالات زیر که به صورت کامل به دستور du و دستور find پرداخته است را مطالعه کنید :
http://linux-zone.org/forums/thread2665.html
http://linux-zone.org/forums/thread2663.html
http://linux-zone.org/forums/thread1918.html

برای نمایش مقدار حجمی که یک دایرکتوری در لینوکس استفاده کرده است از دستور زیر استفاده کنید :
کد PHP:
du -sh /tmp/backup 
در روش دیگر به دایرکتوری مورد نظر cd میکنیم و بعد برای به دست آوردن حجم آن از دستور du -sh استفاده میکنیم.
کد PHP:
root@linux-zone:/# du -sh
5.3G    .
root@linux-zone:/
نمایش حجم استفاده شده توسط دایرکتوری های موجود در یک پوشه و یا مسیر جاری در لینوکس از این دستور استفاده میکنیم.
کد PHP:
root@linux-zone:~# du -h --max-depth=1
205M    ./lib
11M     
./run
0       
./proc
80K     
./dev
6.1M    
./home
1.5G    
./var
11M     ./sbin
39M     
./boot
8.0K    
./media
4.0K    
./lib64
12M     
./bin
4.0K    
./live-build
420K    
./opt
4.0K    
./mnt
4.0K    
./srv
3.6G    
./usr
0       
./sys
60K     
./tmp
344K    
./root
16K     
./lost+found
8.7M    
./etc
5.3G    
.
root@linux-zone:~
برای نمایش حجم فایل ها و دایرکتوری ها در لینوکس که بر اساس حجم مرتب شوند به صورت زیر عمل کنید :
کد PHP:
root@linux-zone:~# du -sk * | sort -rn
3689580 usr
1525656 
var
209108  lib
38978   boot
12084   bin
11240   run
10684   sbin
8884    etc
6176    home
420     opt
344     root
80      dev
60      tmp
16      lost
+found
8       media
4       srv
4       mnt
4       live
-build
4       lib64
0       vmlinuz
0       sys
0       proc
0       initrd
.img
root
@linux-zone:~
نمایش مشخصات کامل فایل ها و دایرکتوری ها که بر اساس حجم مرتب شده اند.
کد PHP:
root@linux-zone:~# ls -lSr
total 93
dr
-xr-xr-x  13 root root     0 Jan 17 10:17 sys
dr
-xr-xr-x 165 root root     0 Jan  7 00:33 proc
lrwxrwxrwx   1 root root    27 Sep 14 04
:05 vmlinuz -> boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64
lrwxrwxrwx   1 root root    31 Sep 14 04
:00 initrd.img -> /boot/initrd.img-3.16.0-4-amd64
drwxr
-xr-x  28 root root  1020 Jan  7 00:39 run
drwxr
-xr-x   4 root root  1024 Sep 14 04:19 boot
drwxr
-xr-x  18 root root  3180 Jan  7 00:34 dev
drwxr
-xr-x  14 root root  4096 Sep 19 05:37 var
drwxr-xr-x  10 root root  4096 Sep 14 04:04 usr
drwxrwxrwt  12 root root  4096 Jan 17 10
:17 tmp
drwxr
-xr-x   2 root root  4096 Apr 25  2015 srv
drwx
------   7 root root  4096 Jan 17 08:49 root
drwxr
-xr-x   5 root root  4096 Oct 20 02:53 opt
drwxr
-xr-x   2 root root  4096 Apr 25  2015 mnt
drwxr
-xr-x   3 root root  4096 Apr 25  2015 media
drwxr
-xr-x   2 root root  4096 Apr 25  2015 live-build
drwxr
-xr-x   2 root root  4096 Sep 14 04:00 lib64
drwxr
-xr-x  18 root root  4096 Jan 17 03:00 lib
drwxr
-xr-x   3 root root  4096 Sep 14 04:18 home
drwxr
-xr-x   2 root root  4096 Sep 14 04:19 bin
drwxr
-xr-x   2 root root 12288 Jan 17 03:00 sbin
drwxr
-xr-x 145 root root 12288 Jan 17 03:00 etc
drwx
------   2 root root 16384 Sep 14 04:00 lost+found
root
@linux-zone:~

دیدن نرم افزارهای نصب شده که حجم زیادی از هارد را در لینوکس مصرف کرده اند
جهت نمایش فضای استفاده شده توسط بسته های نصب شده ی rpm که بر اساس حجم مرتب شده اند، به صورت زیر عمل کنید.
کد PHP:
root@linux-zone:~# rpm -qa --qf '%{size}\t%{name}\n' | sort -n
0       basesystem
0       filesystem
0       fontpackages
-filesystem
0       gpg
-pubkey
0       gpg
-pubkey
0       gpg
-pubkey
0       vim
-filesystem
202     dracut
-kernel
599     rootfiles
2495    crontabs
4151    rt73usb
-firmware
5576    coreutils
-libs
6483    remi
-release
9488    apr
-util-ldap
10353   fipscheck
-lib
11006   plymouth
-scripts
13830   php
-fedora-autoloader
16304   libuuid
16858   php
-recode
18712   libattr
21092   perl
-Pod-Escapes
21146   xz
-lzma-compat
22169   epel
-release
22497   keyutils
-libs-devel
23720   gpm
-libs
26679   rt61pci
-firmware
27024   device
-mapper-event-libs
28163   fipscheck
28970   libgssglue
-devel
30454   libogg
30752   aic94xx
-firmware
31031   perl
-Module-Pluggable
31280   libacl
31549   b43
-openfwwf
32822   nss
-sysinit
34455   libcom_err
-devel
34542   libaio
34586   mingetty
35634   centos
-release
36624   keyutils
-libs
40009   libXau
40777   libpciaccess
40785   libutempter
41157   libgssglue
42881   libffi
44006   cronie
-anacron
44113   device
-mapper-event
45214   libcap
-ng
46303   libuuid
-devel
48770   gdbm
48992   pciutils
-libs
51364   gsm
51960   perl
-version
52877   mailcap
53959   yum
-plugin-fastestmirror
54440   libusb
56567   file
58025   php
-php-gettext
58327   yum
-metadata-parser
58742   tftp
-server
59233   libcom_err
61641   php
-symfony-class-loader
62739   libselinux
-utils
64437   libcap
64948   libtool
-ltdl
65337   zd1211
-firmware
66687   tree
67592   bzip2
-libs
70677   keyutils
71689   libss
72662   efibootmgr
73004   which
73171   libudev
78639   ql2100
-firmware
79087   bzip2
79603   python
80244   libzip
-last
81494   traceroute
83420   popt
84546   grubby
86403   ql2200
-firmware
86446   php
-bcmath
87016   libao
89120   logrotate
95598   php
-gmp
97743   rpcbind
101106  php
-tidy
104511  libXpm
105619  libsepol
-devel
109284  python
-iniparse
111017  newt
-python
112112  telnet
114115  sysvinit
-tools
117320  libgcc
117496  zlib
-devel
120906  rpm
-python
125152  dejavu
-fonts-common
125573  newt
-devel
127277  dash
127982  libgomp
129601  libertas
-usb8388-firmware
130336  libselinux
131475  tcp_wrappers
-libs
132742  cyrus
-sasl
136136  libblkid
140091  pkgconfig
140929  httpd
-tools
142313  attr
147023  pinentry
152305  zlib
153536  hdparm
155302  php
-process
157230  nfs
-utils-lib
162535  libselinux
-devel
174037  newt
175342  php
-pecl-zip
175600  usbutils
175662  patch
177479  libtirpc
177752  plymouth
-core-libs
178209  php
-pecl-jsonc
178643  cronie
178775  p11
-kit-trust
179408  nss
-util
182737  htop
183936  pciutils
185386  cloog
-ppl
185648  libedit
186124  unixODBC
-devel
187265  cracklib
193090  ncurses
-base
193226  acl
193924  plymouth
197794  expat
198000  dhcp
-common
198203  libsrtp
-devel
201909  less
202360  apr
-util
204223  libsemanage
206072  libusb1
210008  iptables
-ipv6
214321  libgpg
-error
214490  xz
-libs
222294  psmisc
225920  gzip
227290  MAKEDEV
232536  libevent
234314  php
-gd
235282  audit
-libs
236939  python
-pycurl
237071  python
-argparse
245620  nfs
-utils-lib-devel
248680  libsepol
251432  pygpgme
261931  pth
262499  ql2400
-firmware
262669  p11
-kit
262821  ql23xx
-firmware
263482  dracut
265553  xinetd
265728  dbus
-libs
268755  ql2500
-firmware
273983  ustr
274473  e2fsprogs
-libs
276798  wavpack
276965  device
-mapper
277904  nspr
283910  ethtool
289974  sqlite
-devel
297059  iputils
303205  apr
306787  libdrm
323137  python
-urlgrabber
325165  libssh2
329482  info
331766  unzip
344388  iwl100
-firmware
344430  iwl5150
-firmware
345831  perl
-DBD-MySQL
347536  libcurl
348163  vsftpd
353000  mysql
-connector-odbc
357074  curl
357699  passwd
357710  cyrus
-sasl-lib
358806  php
-pdo
363944  compat
-readline5
369464  device
-mapper-libs
375546  libsrtp
377376  mpfr
382618  iwl4965
-firmware
386371  ncurses
388624  libtidy
395032  t1lib
395444  slang
-devel
398388  man
405515  gd
-last
415046  db4
-utils
416440  gamin
433957  readline
443140  libtasn1
450597  fontconfig
450973  iwl6000g2a
-firmware
457396  iwl3945
-firmware
461443  iwl6000
-firmware
475274  procps
476742  perl
-Pod-Simple
476782  libjpeg
-turbo
486830  libnih
488160  xz
490290  nss
-softokn-freebl
520623  php
-udan11-sql-parser
529027  pcre
530326  php
-symfony-common
536622  libgcrypt
542324  sed
560949  m4
567612  libidn
567729  upstart
576425  ipw2200
-firmware
579611  dbus
-glib
588813  diffutils
596768  audit
615559  mysql
-devel
617799  lua
618666  ipw2100
-firmware
630596  dhclient
640060  sqlite
650433  cpio
654803  libpng
657883  gmp
666477  setup
670580  chkconfig
675123  libwebp
679399  iwl1000
-firmware
681664  libxcb
719048  openssh
-server
722062  flac
728154  atmel
-firmware
729658  gpgme
736081  flex
752304  ncurses
-libs
770762  libsndfile
772365  libtool
-ltdl-devel
774808  rpm
-libs
778085  net
-tools
787618  openssh
814092  screen
836907  freetype
847454  php
-xml
855358  openldap
857256  ivtv
-firmware
861645  iptables
870239  checkpolicy
909230  vim
-minimal
940307  iwl6050
-firmware
966795  libtiff
973493  iproute
980460  php
-mysqlnd
987096  libstdc
++
990368  glibc-devel
991792  kbd
1011166 elfutils
-libelf
1025973 nfs
-utils
1045904 iwl5000
-firmware
1079569 make
1103062 nss
-softokn
1112915 zabbix
-agent
1147960 sox
1191794 php
-phpseclib
1197112 unixODBC
1197808 grep
1213831 module
-init-tools
1277969 alsa
-lib
1280842 udev
1301992 libX11
1329376 libX11
-common
1344432 openssh
-clients
1411396 shared
-mime-info
1442912 findutils
1443451 kbd
-misc
1485896 perl
-libs
1520636 automake
1530599 db4
1607261 php
-tcpdf-dejavu-sans-fonts
1640295 libsamplerate
1656858 device
-mapper-persistent-data
1733598 perl
-DBI
1779163 libxml2
1786607 tzdata
1795830 ncurses
-devel
1800725 slang
1881672 wget
1882055 libuser
1905625 ruby
1906539 nss
-tools
1953938 authconfig
1998350 libtool
2020543 e2fsprogs
2034245 rpm
2038650 gawk
2081518 bison
2130764 krb5
-libs
2146107 glibc
-headers
2153576 libvorbis
2160397 lvm2
2178098 rsyslog
2191231 recode
2223955 libxslt
2286418 vim
-enhanced
2288776 openssl
-devel
2420872 pam
2452129 krb5
-devel
2474384 sudo
2486624 file
-libs
2493522 grub
2537668 system
-config-firewall-base
2605343 autoconf
2616465 tar
2637256 lvm2
-libs
2700912 nss
2773310 kernel
-headers
2856062 php
-mbstring
3137674 httpd
3142247 bash
3253004 ca
-certificates
3466724 shadow
-utils
3596110 policycoreutils
3702241 selinux
-policy-targeted
4244355 openssl
4284661 mysql
-libs
4450986 compat
-mysql51
4531507 xorg
-x11-drv-ati-firmware
4637284 ppl
4826214 yum
5255873 hwdata
5318766 groff
5395171 dejavu
-sans-fonts
5731246 initscripts
5944347 ruby
-libs
6087329 gnupg2
6131405 util
-linux-ng
7722405 php
-common
8047910 glib2
8802498 bfa
-firmware
8923216 libxml2
-devel
9327207 cracklib
-dicts
9430983 selinux
-policy
9465601 php
9728739 libstdc
++-devel
9831259 binutils
9971587 cpp
10190116        postfix
11190695        php
-tcpdf
11386485        gcc
-c++
12341047        php-cli
12872677        coreutils
12982167        glibc
15816517        redhat
-logos
19497588        gcc
22188495        vim
-common
22979382        python
-libs
23485791        phpMyAdmin
26866678        kernel
-devel
29865017        mysql
35282732        perl
47203778        mysql
-server
59850486        kernel
-firmware
112421742       glibc
-common
126734131       kernel
137368197       kernel
root
@linux-zone:~
پاسخگویی رایگان به سوالات کاربران

انتشار در واتساپ

*****

انتشار در تلگرام


/h2>

 • افسر سایبری

نظرات  (۱)

 • سنگ آنتیک
 • سلام. سایت خیلی خوب و مفیدی دارید. بابت آموزش خوبتون تشکر می کنم
  موفق باشید دوست گرامی

  ارسال نظر

  کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
  اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی